Llofnodwch y llythyr agored at Awdurdod S4C

Annwyl Awdurdod S4C

Adleoli pencadlys S4C i Sir Gaerfyrddin

Wrth lofnodi’r llythyr hwn, dymunaf ddatgan fy nghefnogaeth i gais Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i adleoli pencadlys S4C i Sir Gaerfyrddin. Byddai adleoli’r Sianel yn nhref hynaf Cymru yn fodd o atgyfnerthu ei statws yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Byddai symudiad o’r fath hefyd yn fodd o gynnal hunaniaeth y Sianel yn yr hir dymor ac yn sicrhau y gall weithredu fel sbardun ar gyfer adfywiad ieithyddol mewn ardal a welodd y cwymp mwyaf yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghyfrifiad 2011. Mae’n amlwg fod ei chynnal a’i hyrwyddo fel iaith fyw yn y rhan hon o Gymru yn gwbl hanfodol i unrhyw strategaeth iaith genedlaethol ac y gellid gweld yr adleoliad posibl yn gatalydd ar gyfer codi ei statws ar draws y sir a thu hwnt.

Byddai symud i Gaerfyrddin yn galluogi S4C i wreiddio ymysg ei chynulleidfa graidd ar y naill law ond eto sicrhau ei bod o fewn cyrraedd rhwydd i ddwy brif ddinas – Caerdydd ac Abertawe – a rhai o drefi pwysicaf Cymru megis Aberystwyth, Llandrindod, Hwlffordd, Abergwaun, Llanelli a Phontypridd ar y llaw arall.

Wrth adleoli i Gaerfyrddin, byddai modd i’r Sianel fanteisio ar isadeiledd sefydliad addysg uwch aml-gyswllt sydd wedi ei leoli ar draws y De Orllewin a thu hwnt. Trwy ei Cholegau Addysg Bellach, Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, mae gan y Brifysgol gampysau yn Aberystwyth, Aberteifi, Llambed, Caerfyrddin, Gelli Aur, Rhydaman, Llanelli ac Abertawe erbyn hyn a gellir yn rhwydd weld gwerth a budd i’r Sianel o allu defnyddio adnoddau penodol yn y mannau hyn er mwyn ymgysylltu ymhellach â’i chynulleidfa graidd.

Byddai S4C yn gatalydd economaidd sylweddol yn yr ardal gan greu swyddi o’r newydd a micro-fusnesau mewn meysydd, megis y diwydiannau creadigol. Byddai’n gyfle hefyd i ddarparu profiad gwaith perthnasol ar gyfer myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno datblygu/uwchraddio eu sgiliau o fewn y diwydiannau hynny.

Byddai dewis Sir Gaerfyrddin yn gyfle i’r Sianel ymsefydlu mewn ardal lle nad oes iddi bresenoldeb ar hyn o bryd, gan felly sicrhau effaith gadarnhaol ar yr iaith, diwylliant, yr economi a chymunedau’r rhanbarth. Yr ydym yn hollol argyhoeddedig, o’r holl opsiynau a gyflwynir ger bron yr Awdurdod, mai Sir Gaerfyrddin a fyddai’n sicrhau’r impact mwyaf ar Gymru a’i chymdeithas.

Yn gywir

Yr Egin

...

[signature]

Rhannwch gyda'ch ffrindiau / Share with your friends